امنیت پایه و اساس همه فعالیت های اجتماعی و اقتصادی است

رئیس پلیس پیشگیری ناجا گفت: نتيجه اقدامات پليس بايد در حوزه های پيشگيری انتظامی و اجتماعی و در راستای ايجاد نظم، امنيت و آرامش برای شهروندان باشد.